> Výrobci > TMV SS > Akustická kamera NL Acoustics

Akustická kamera NL Acoustics

Akustická kamera NL Acoustics

Co si můžeme představit pod pojmem akustická kamera nebo hluková kamera?

Jedná se o zařízení osazené současně vizuální kamerou společně se sadou několika desítek akustických senzorů (mikrofonů), které primárně umožňuje vizualizaci intenzity akustického signálu (zvuku, hluku - kmitočty v kHz) do výsledného obrazu, který je podložen vizuálním snímkem umožňujícím přesnou lokalizaci zdroje akustického signálu společně se snadným vytváření zpráv a protokolů z provedené inspekce. Současně s tímto složeným obraze, je proveden krátký záznam časového průběhu signálu, který je následně zpracován. Výstupem tedy krom prolnutého obrazu je i nadále:

Aplikace „částečné výboje“

Intenzita signálu v dB

 


Graf průběhu měřeného signálu
Četnost výskytu jevu vůči časové ose (obvykle délka osy 20 ms odpovídající kmitočtu 50 Hz) umožňující zobrazení četnosti jevu v daných fázových úhlech amplitudy

 


Signál zpracovaný pomocí FFT algoritmu (Fast Fourier Transformation)

 


Spektrální analýza signálu

 

Aplikace „částečné výboje“

Intenzita signálu v dB

 

Signál zpracovaný pomocí FFT algoritmu (Fast Fourier Transformation)

 

Spektrální analýza signálu

 

 

Aplikace „stlačený vzduch“

Intenzita signálu v dB, graf průběhu měřeného signálu
Po zadání vzdálenosti je kamera schopna kvantifikovat množství unikajícího vzduch, případně finanční ocenění daného úniku

 


Spektrální analýza signálu

 

Toto následné zpracování umožňuje nejen kvantifikaci intenzity signálu v jednotkách dB, ale současně usoudit i na druh, podstatu a příčinu zaznamenaného jevu. Současně je možno vypracovávat protokoly z měření obsahující jasnou vizuální informaci, snadno pochopitelnou i managementu bez patřičného technického vzdělání a paralelně s tím i technickému personálu odpovědnému za nápravná opatření v případě potřeby, neboť místo vyhodnocené jako zdroj signálu je snadno identifikovatelné.

Aplikace

Již ze své podstaty nabízí akustická kamera, neboli hluková kamera široké spektrum aplikací v různých oborech:

Výrobu, rozvod, přenos a výzkum v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí (vn a vvn, případně zvn) – vizualizace výbojové aktivity, tzv. částečných výbojů.
Úniky stlačených plynných médií (například úniky vzduchu) z vysokotlakých rozvodů, případně přímo z kompresorů či spotřebičů stlačeného média
Sledování akustického projevu v budovách, případně dalších objektech
Detekce akustického signálu točivých či jinak se pohybujících prvků, jako jsou ložiska, spojky, pohony a další
Akustická emise elektrických a mechanických strojů

Více informací o využití akustické kamery v prediktivní údržbě naleznete ZDE

Rychlý dotaz


Novinky na Váš e-mail